News

MAKING SHENG JIAN BAO

MAKING SHENG JIAN BAO
Sheng Jian Bao translates to when you're cooking by 'pan-searing from the dough's raw state'. Which means crisp and fluffy perfection. It is a clas...